دیتابیس InfluxDb یک دیتابیس از نوع سری زمانی است که اطلاعات را درون کلیدی از جنس زمان با دقت نانو ثانیه ذخیره میکند. در این ویدیو با استفاده از ASP NET Core اطلاعاتی را درون این دیتابیس ذخیره می کنیم و سپس با استفاده از Grafana به صورت گراف نمایش میدهیم.


ویدیوهای قبلی

آموزش

آموزش Async & Await

سطح دوره : متوسط

تماشا


آشنایی با Threading

سطح دوره : مبتدی

تماشا


آموزش مقدماتی Identity

سطح دوره : مبتدی

تماشا