در این ویدیو به مقایسه عملکرد متدهای Sync و Async در ASP.NET Core می پردازیم و سپس با استفاده از تست بار این دو را مورد بررسی قرار می دهیم. خواهید دید که روش Async می تواند Throughput بیشتری داشته باشد.


ویدیوهای قبلی

آموزش