در این ویدیو با استفاده از یک پروژه ی دمو استفاده از سه روش Sync و Async و Parallel را با هم مقایسه می کنیم.


ویدیوهای قبلی

آموزش

آموزش Async & Await

سطح دوره : متوسط

تماشا


آشنایی با Threading

سطح دوره : مبتدی

تماشا


آموزش مقدماتی Identity

سطح دوره : مبتدی

تماشا