در این ویدیو با استفاده از یک پروژه ی دمو استفاده از سه روش Sync و Async و Parallel را با هم مقایسه می کنیم.


ویدیوهای قبلی

آموزش