در ادامه ی آموزش ایجاد Tag Helper در ASP.NET Core 2.1 به تگ هلپر یک قابلیت اضافه می کنیم تا بشود دادهایی را به آن پاس داد.


ویدیوهای قبلی

آموزش