در ASP.NET Core فایلهای استاتیک از طریق میان افزار StaticFiles بارگذاری میشوند. در این فیلم آموزشی به بررسی تفاوت ASP.NET MVC 5 و ASP.NET Core در مدیریت فایلهای استاتیک می پر دازیم.


ویدیوهای قبلی

آموزش