در این ویدیو با استفاده از یک میان افزار ASP.NET Core 2.1 حجم دانلود یک فایل را بدست می آوریم.


ویدیوهای قبلی

آموزش

آموزش Async & Await

سطح دوره : متوسط

تماشا


آشنایی با Threading

سطح دوره : مبتدی

تماشا


آموزش مقدماتی Identity

سطح دوره : مبتدی

تماشا