در این ویدیو با استفاده از یک میان افزار ASP.NET Core 2.1 حجم دانلود یک فایل را بدست می آوریم.


ویدیوهای قبلی

آموزش