در ASP NET Core می توان اپ را با استفاده از کد درون برنامه متوقف کرد و همچنین قبل از بسته شدن برنامه عملیات انجام داد. در این ویدیو اینترفیس IHostApplicationLifetime را بررسی می کنیم.


ویدیوهای قبلی

آموزش