دیتابیس MongoDb از نوع NoSQL است که اطلاعات را صورت اسناد ذخیره می کند. این دیتابیس در سالهای اخیر محبوبیت زیادی پیدا کرده و در بسیاری از پروژه های کوچک و بزرگ مورد استفاده قرار گرفته است. در این مجموعه به آموزش پیاده سازی وب سایت ASP.NET Core روی دیتابیس MongoDb می پردازیم.


ویدیوهای قبلی

آموزش