در این ویدیو به معرفی RabbitMQ می پردازیم و نحوه استفاده از آن را در NET Core. بررسی می کنیم. از RabbitMQ به عنوان Message Broker استفاده میشود که میتواند پیامها را درون صف نگه دارد و به ترتیب در اختیار سایر سرویس ها قرار دهد. این ابزار در پیاده سازی Distributed System ها و میکروسرویس ها کاربرد زیادی دارد.


ویدیوهای قبلی

آموزش