استفاده از الگوی Property Injection چندان توصیه نمیشود اما گاهی لازم است از آن استفاده کنید. در IoC Container پیش فرض ASP NET Core امکان Property Injection وجود ندارد. در این ویدیو سیستم تزریق وابستگی پیش فرض ASP NET Core را با AutoFac جایگزین می کنیم سپس الگوی Property Injection راپیاده میکنیم.


ویدیوهای قبلی

آموزش