استریم دو طرفه به ما امکان میده داده هایی رو از کلاینت به سرور و از سرور به کلایت به صورت موازی ارسال کنیم. در این ویدیو قابلیت Bidirectional Streaming رو در gRPC بررسی می کنیم سپس به مقایسه SignalR و gRPC می پردازیم


ویدیوهای قبلی

آموزش