با استفاده از مکانیزم Operator Overloading در سی شارپ می توان رفتار عملگرهایی مثل جمع یا تساوی یا تغییر داد یا حتی عملگر جدید تعریف کرد.


ویدیوهای قبلی

آموزش